Ορίστηκε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών- Οπτομετρών (ΠΣΟΟ)- ΝΠΔΔ 

Συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια ηΠροσωρινήΔιοικούσαΕπιτροπήτου Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών- Οπτομετρών (ΠΣΟΟ)- ΝΠΔΔ βάσει του Νόμου του κράτους: 4486/2017 (ΦΕΚ Α’ 115/07.08.2017) στις 7 Ιανουαρίου 2020.
Σχεδόν μετά από δυόμισυ (2,5) χρόνια ο νυν Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας έβγαλε από τα συρτάρια των προκαθημένων του Ξάνθου και Πολάκη τον Ν. 4486/2017 που οι ίδιοι είχαν καταθέσει και ψηφίσει αλλά δεν τον ενεργοποίησαν ποτέ και σήμερα ο κ. Κικίλιας τον ενεργοποίησε.

Θυμίζουμε ότι το "μήλο" της έριδος και η πίεση τότε εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ήταν η υπογραφή Σύμβασης με τους οπτικούς με αντάλλαγμα τα περίφημα Voucher, Clow Back και Rebeat θέματα που για το σύνολο του οπτικού κλάδου ήταν "κόκκινες" γραμμές, Για "αντίποινα" και απέναντι στην άρνηση και σθεναρή στάση που έδειξαν οι οπτικοί, το υπουργείο υγείας τότε, δεν ενεργοποίησε ποτέ τον νόμο για το ΝΠΔΔ.
Σήμερα η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς "τρέχει" τα θέματα και τις εκκρεμότητες σε ρυθμούς... Άδωνη και έτσι ο νόμος ενεργοποιήθηκε.
Πέρα από αυτά όμως που είναι ιστορία -που όμως δεν αποκλείεται να επαναληφθεί- και σύντομα ο χρόνος θα δείξει τις προθέσεις ένθεκα κείθεν, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών - Οπτομετρών (Π.Σ.Ο.Ο.), έχει μπροστά της ένα ολόκληρο χρόνο -χρόνος που είναι μάλλον επαρκής- για να προετοιμάσει όλα όσα πρέπει για τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της πρώτης εκλεγμένης Διοίκησης του Π.Σ.Ο.Ο. Απ' ότι διαπιστώνουμε η ΠροσωρινήΔιοικούσαΕπιτροπή του Π.Σ.Ο.Ο. το έχει πάρει "ζεστά" το θέμα και έτσι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις πέντε το απόγευμα συνεδριάζει στα γραφεία της Π.Ε.Ο.Ο., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

  • Έγκριση οργανογράμματος Π.Σ.Ο.Ο
  • Κατανομή Περιφερειών
  • Ενημερωτική επιστολή προς οπτικούς
  • Δημιουργία προγράμματος για ενημερωτικές συγκεντρώσεις οπτικών
  • Οικονομικά θέματα και τρόπους χρηματοδότησης του Π.Σ.Ο.Ο.

 Στη συνέχεια διαβάστε την απόφαση του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με όλα τα ονόματα και τις θέσεις που καταλαμβάνουν στην ΠροσωρινήΔιοικούσαΕπιτροπή του Π.Σ.Ο.Ο.
Ακόμη "κατεβάστε" αν θέλετε στο επισυναπτόμενο PDF αρχείο όλο τον νόμο που διέπει τη λειτουργία, τις διαδικασίες, και ότι άλλο έχει να κάνει με τον Π.Σ.Ο.Ο.
Επειδή όμως είναι αρκετές σελίδες, πατώντας σε αυτό το link ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Π.Σ.Ο.Ο.μπορείτε να ανατρέξετε στα κωδικοποιημένα άρθρα του ξεκινώντας από το άρθρο 76 της ιστοσελίδας και από εκεί να διαβάσετε ή να τυπώσετε μόνο όσα άρθρα σας ενδιαφέρουν.

Η απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια 

"Έχοντας λάβει υπόψη
Α. τις διατάξεις
1. των άρ.76 & 93 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ”.» του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.115/τ.Α’/2017). 
2. των άρ. 13, 14 & 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ .5/Α΄/9-3-1999). 
3. του Π.Δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017). 
4. του ΠΔ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών» (ΦΕΚ.124/τ.Α’/2019) 

5. του ΠΔ.84/2019 « Σύσταση & κατάργηση γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ.123/τ.Α’/2019) 

Β. Την με αρ. Α1α/οίκ.59426/14-8-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού & του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» , σχετικά με τον διορισμό του κ. Κωτσιόπουλου Ιωάννη (ΦΕΚ.578/τ.ΥΟΔΔ/16-8-2019) 

Γ. το με αρ. πρωτ.:8980/30-11-2019 (ΓΠ.:76942/1-11-2019) έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών & Οπτομετρών (ΠΣΟΟ) & η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτού, η οποία απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτην 17-12-2019 

Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρ.93§4, N.4486/2017). 

Αποφασίζουμε 

Α. Συγκροτούμε την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών- Οπτομετρών (ΠΣΟΟ)- ΝΠΔΔ & ορίζουμε τα μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (δυνάμει των διατάξεων του Ν.4633/2019 και διορίζουμε ως μέλη τους κάτωθι
1. ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου, με ΑΔΤ:Ξ341822, Οπτικός, Μηχανολόγος- Μηχανικός, ως Πρόεδρος της Επιτροπήςς
2. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ:ΑΒ648992, Οπτικός- Οπτομέτρης, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. ΜΥΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Συμεών, με ΑΔΤ:ΑΕ111629, Οπτικός, ως Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής
4. ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τζαννή, με ΑΔΤ:Χ155278, ΟπτικόςΟπτομέτρης, ως Ταμίας της Επιτροπής
5. ΓΚΟΥΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, με ΑΔΤ:ΑΗ922417, Οπτικός- Οπτομέτρης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον ΜΑΡΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, με ΑΔΤ:ΑΕ457916, Οπτικό
6. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ:ΑΚ568954, Οπτικός- Οπτομέτρης, με αναπληρώτριά του την ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: Φ051152, Οπτικό
7. ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ευάγγελου, με ΑΔΤ:ΑΚ528952, Οπτικός- Οπτομέτρης, με αναπληρωτή του τον ΜΠΙΡΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Δημητρίου, με ΑΔΤ:ΑΗ609815, Οπτικό
8. ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Νικολάου, με ΑΔΤ:ΑΚ634430, ΟπτικόςΟπτομέτρης, με αναπληρωτή του τον ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του Γεωργίου, με ΑΔΤ:ΑΑ443580, Οπτικό- Οπτομέτρη
9. ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευσταθίου, με ΑΔΤ:ΑΖ230858, Οπτικός- Οπτομέτρης, με αναπληρωτή του τον ΣΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Προκοπίου, με ΑΔΤ:ΑΗ636853, Οπτικό
Β. Η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ημερολογιακό έτος, δυνάμει των διατάξεων του άρ.93§1 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ.115/τ.Α’/2017). 
Γ. Το έργο & οι αρμοδιότητες της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής περιγράφονται στις διατάξεις του άρ.93§1 & 2 αντιστοίχως του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ.115/τ.Α’/2017). 
Δ. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα."
NPDD PSOO page 1
NPDD PSOO page 2

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4