×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 489

Όροι Διαγωνισμού

1. Η ιστοσελίδα www.orasisonline.gr (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Ανοιξιάτικος Διαγωνισμός OrasisOnline» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).


2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική.

3. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

4. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

5. Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα / έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με πρότερη σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο www.orasisonline.gr.
Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο «Διοργανωτής» δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

6. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22/04/2015 και ώρα 12:00πμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 31/05/2015 και ώρα 24:00μμ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο. Διευκρινίζεται ρητά ότι, κάθε συμμετοχή που θα υποβληθεί μετά τη λήξη της ως άνω διάρκειας του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, θεωρείται αυτοδικαίως ως μη υποβληθείσα, ουδέν αποτέλεσμα επάγεται, ούτε δεσμεύει οποιονδήποτε και ως εκ τούτου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή οι εκτός προθεσμίας συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά του «Διοργανωτή».

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν το δικτυακό τόπο http://www.orasisonline.gr και λάβουν μέρος στο διαγωνισμό που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του «Διοργανωτή» καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

8. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δώρα, θα πρέπει, αφού επισκεφθούν το Δικτυακό Τόπο http://www.orasisonline.gr, να κάνουν 3 like και share στη σελίδα του διαγωνισμού και να προσθέσουν τα στοιχεία τους, Όνομα, Επίθετο και e-mail συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.

9. Ο «Διοργανωτής» δικαιούται σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σ’ αυτό της παράδοσης του δώρου, να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός χρήστη, εάν συντρέχει έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους :
   (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
   (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
   (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.
   (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

10. Οι νικητές, προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα τους, θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας μας και του Facebook για την διαδικασία παραλαβής των δώρων τους από τους δωροθέτες, θα πρέπει να προσκομίσουν αστυνομική τους ταυτότητα ή εξουσιοδότηση και να υπογράψουν σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου που κέρδισαν. Εάν κάποιος νικητής, κατά την παραλαβή του δώρου αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου του ή δεν φέρει μαζί του ένα ή περισσότερα από τα εδώ αναφερόμενα ζητούμενα έγγραφα, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμα στο δώρο που κέρδισε. Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του από  15/06/2015 έως 30/06/2015. Η παραλαβή του δώρου μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν είναι έγκυρη. Ο «Διοργανωτής» δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναζήτησης του δώρου από τον νικητή μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο «Διοργανωτής» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις. Ο «Διοργανωτής» θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Ο «Διοργανωτής» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

12. Ο «Διοργανωτής» δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού και δεν φέρουν ευθύνη,  στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

13. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του www.orasisonline.gr. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή του θα είναι άκυρη και ο «Διοργανωτής» θα διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

14. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται ο «Διοργανωτής» πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον «Διοργανωτή» είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Ο «Διοργανωτής» δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους.
Ο «Διοργανωτής» δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει τη συναίνεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί ο ίδιος και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο «Διοργανωτής» έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στον «Διοργανωτή». Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

15. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν έχει δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος, ένδειξης ή εμβλήματος η εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος του «Διοργανωτή».

16. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και μετά την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση τον «Διοργανωτή» από τους παρόντες όρους παύει να υφίσταται. Ο «Διοργανωτής» δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

17. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Επίσης, ο «Διοργανωτής» δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και / ή ζημία και / ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

18. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει:
   i.    Να διατηρούν νομίμως λογαριασμό στο Facebook.
   ii.    Να ακολουθήσουν τις οδηγίες του διαγωνισμού και να συμπληρώσουν στην φόρμα τα στοιχεία που απαιτούνται σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή δεν είναι έγκυρη.
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες που θα κληρωθούν κατά την κλήρωση που θα διενεργηθεί στις 09/06/2015 και ώρα 18:00π.μ. στo κατάστημα Original Vintage επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 4, Σύνταγμα (Στοά Καλλιγά), παρόντων εκπροσώπων του «Διοργανωτή» και εκπροσώπων των δωροθετών.

19. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του και των όρων χρήσης του ιστοτόπου www.orasisonline.gr από τους Συμμετέχοντες.

20. Τα Δώρα των νικητών είναι τα εξής:
• Τριάντα (30) Μοναδικοί Τυχεροί Κερδίζουν από ένα ζεύγος μηνιαίους Φακούς Επαφής ΑIR OPTIX AQUA με ένα Ρολόι Χειρός επιπλέον Δώρο.Προσφορά της GEROLYMATOS S.A. Wear contact lenses www.facebook.com/wearcontactlenses
• Τριάντα (30) Μοναδικοί Τυχεροί Κερδίζουν από από μια συσκευασία Υγρών Φακών Επαφής OPTI-FREE® PureMoist® με ένα ρολόι χειρός επιπλέον Δώρο. Προσφορά της GEROLYMATOS S.A. Wear contact lenses www.facebook.com/wearcontactlenses
• Δέκα (10) Μοναδικοί Τυχεροί Κερδίζουν από ένα ζευγάρι Exclusive Γυαλιών Ηλίου: Gant, Eleven Paris, Original Vintage. Προσφορά της EXARCO S.A. www.exarco.gr
• Δύο (2) Μοναδικοί Τυχεροί Κερδίζουν από ένα ζεύγος επιστρωμένων πολυεστιακών φακών Nikon Presio i 1.50. Προσφορά της UNILENS S.A www.unilens.gr
• Δύο (4) Μοναδικοί Τυχεροί Κερδίζουν από ένα ζεύγος επιστρωμένων μονοεστιακών φακών Nikon 1.50. Προσφορά της UNILENS S.A www.unilens.gr


Ο «Διοργανωτής» θα ενημερώσει τους νικητές μέσω της ιστοσελίδας www.orasisonline.gr  και του F.B. www.facebook.com/orasisonline.gr  για την διαδικασία παραλαβής των δώρων τους από τους δωροθέτες, και προσωπικά αποστέλλοντας σε αυτούς προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό e-mail εάν τον δηλώσουν μέσω του οποίου συμμετείχαν στον Διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι του έχει ανακοινωθεί με τους παραπάνω τρόπους η επιτυχία του, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το «Διοργανωτή» εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των 10 ημερών, ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

21. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 213 005 1592.

22. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

23. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4