Η νέα διαδικασία χορήγησης γυαλιών από τον ΕΟΠΥΥ και οι θέσεις των Οπτικών

Προσοχή!!! Το άρθρο αυτό ενδιαφέρει όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σε ΦΕΚ μετά την ψήφιση της σχετικής αλλαγής που περιλαμβανόταν στο πολύ-νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της δ΄ αξιολόγησης, η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό.

Στην περίπτωση του δικαιούχου της παροχής, εκδίδεται βεβαίωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία έχει την περιγραφή «Βεβαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα, επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου. Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό».

IMG 4931-B-O

Τη βεβαίωση υπογράφει ηλεκτρονικά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης. Στη βεβαίωση προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται.

Εν συνεχεία και κατόπιν υποβολής σε μηνιαία βάση από το κατάστημα οπτικών ειδών, των ιατρικών γνωματεύσεων, των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων και του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως ισχύει, το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών.

IMG 4933-B-O

Η μηνιαία υποβολή θα κατατίθεται στον ΕΟΠΥΥ μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα. Σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή ακολουθείται κατ’ αντιστοιχία η ίδια διαδικασία. Ειδικότερα, για την ειδική αγωγή οι ιατροί που εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυχίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι, κατά τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ.

Επιπρόσθετα, η γνωμάτευση δύναται, κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού, να εκδίδεται είτε ως «πακέτο» ειδικής αγωγής είτε μεμονωμένα ανά πράξη οπότε ανάλογα εκδίδεται και ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση που από το πλήθος των πράξεων που θα ζητηθούν από το γιατρό υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης όπως ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., τότε το ποσό της υπέρβασης αφαιρείται αναλογικά από κάθε θεραπευτική πράξη, προκειμένου το συνολικό ποσό να είναι στο ύψοςτου ανώτατου αποδιδόμενου ορίου δαπάνης.». Στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων δαπάνης για τις παροχές «Οπτικά» και «Ειδική Αγωγή» το υπερβάλλον ποσό αναζητείται από τον ΕΟΠΥΥ από τα καταστήματα οπτικών ειδών και τους παρόχους ειδικής αγωγής αντίστοιχα. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή.

IMG 4935-B-O

Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ανωτέρω παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους.

Εάν το ποσό αυτόματης επιστροφής του παρόχου, είναι ίσο ή υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της ετήσιας υποβαλλόμενης δαπάνης του, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης (rebate) και των μη αποδεκτών δαπανών από τον έλεγχο και εκκαθάριση, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10%, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί μία δόση να είναι κατώτερη των 250€ μηνιαίως.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής μίας δόσης ο πάροχος δεν υποβάλει δαπάνη των υπηρεσιών για τις οποίες του καταλογίστηκε το clawback, τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό προς εξόφληση, καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής στον οποίο έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. Ως έναρξη της απόφασης τίθεται η 1η Αυγούστου 2018.

Και η απάντηση των Οπτικών

Αγαπητοί Aσφαλισμένοι,

Με την ψήφιση του πολύ-νομοσχεδίου η κυβέρνηση, χωρίς καμία προειδοποίηση, αλλάζει τον τρόπο πληρωμής για γυαλιά οράσεως δίνοντας μαζί με την συνταγή και βεβαίωση η οποία ενέχει θέση voucher (εγγύησης).

Οι οπτικοί – οπτομέτρες της χώρας αποφάσισαν να μην δέχονται τα voucher για την πληρωμή γυαλιών οράσεως γιατί:

1. Ο ΕΟΠΥΥ και ο ΕΦΚΑ μας χρωστάει ληξιπρόθεσμα από το 2011.

2. Θα δεχόμαστε ‘’χαρτιά’’ αντί χρημάτων, αλλά θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε με μετρητά ΦΠΑ, εμπορεύματα, πάγια έξοδα, τους εργαζόμενους κλπ.

3. Δεν θα ξέρουμε πότε θα πληρωνόμαστε από τον ΕΟΠΥΥ.

4. Δεν θα εισπράττουμε το ποσό του voucher αλλά μειωμένο ποσό λόγω κουρέματος και της υποχρεωτικής έκπτωσης προς τον ΕΟΠΥΥ. Βέβαια εμείς θα κόβουμε τιμολόγιο για όλο το ποσό.

5. Δεν υπάρχει πλέον, μετά από 8 χρόνια άγριας λιτότητας, ρευστότητα στις επιχειρήσεις μας για να χρηματοδοτήσουμε τον ΕΟΠΥΥ για αδιόρατο χρονικό διάστημα.

6. Συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση δεν θα μπορούν να εισπράττουν και οι επιχειρήσεις τους καταδικάζονται σε κλείσιμο.

7. Κατ’ ουσία δεν μειώνεται η γραφειοκρατία προς τον ασφαλισμένο, αφού είναι υποχρεωμένος να συναλλάσσεται πάλι με τον ΕΟΠΥΥ (πιστοποιημένος οφθαλμίατρος, ελεγκτής ιατρός, κτλ)

Τι επιδιώκει όμως η κυβέρνηση με τον συγκεκριμένο νόμο :

• Να μας τιμωρήσει γιατί δεν σκύψαμε το κεφάλι και δεν υπέγραψε κανείς οπτικός-οπτομέτρης την λεόντειο σύμβαση που μας είχε προτείνει ο ΕΟΠΥΥ.

• Να μας βάλει απέναντι από τους ασφαλισμένους για να πετύχει να μην έχουμε άλλη επιλογή από την υποταγή στις επιδιώξεις της.

• Να κάνει κοινωνική πολιτική ανέξοδα με τα δικά μας χρήματα.

• Και το σπουδαιότερο θέλει να περιορίσει τις μικρές επιχειρήσεις και παράλληλα να μειώσει τις δαπάνες για την υγεία.

• Μέσω της πιστοποίησης (η οποία δεν χρειάζεται γιατί στα οπτικά καταστήματα, προϊόντα και υπηρεσίες είναι πιστοποιημένα) επιδιώκει να μας επιβάλει ετήσιο χαράτσι.

• Ισχυρίζονται ότι η πιστοποίηση διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων για τον ασφαλισμένο. Αν ισχύει αυτό γιατί η κυβέρνηση επιτρέπει, κατά παράβαση του Νόμου, να πωλούνται γυαλιά οράσεως (πρεσβυωπικά) παντού (φαρμακεία, περίπτερα, πολυκαταστήματα, καταστήματα ρούχων, internet, κλπ).Γιατί δεν προστατεύει τα γυαλιά ηλίου τα οποία είναι συναφές προς την όραση είδος. Γιατί επιτρέπει να πωλούνται στο διαδίκτυο οπτικά είδη χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς νομοθετικό πλαίσιο.

Αξιώνουμε :

• Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ προς τους συναδέλφους.

• Διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ για να βρεθεί λύση η οποία θα εξυπηρετεί και τον ασφαλισμένο, αλλά και θα προστατεύει τις επιχειρήσεις μας από την καταστροφή και το λουκέτο. Έχουμε προτάσεις και λύσεις για να ξεπεράσουμε το σημερινό αδιέξοδο.

• Έως να γίνει αυτό να ισχύει το παλαιό καθεστώς πληρωμής.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε την κατανόηση, την στήριξη αλλά και την συμπαράσταση των ασφαλισμένων καθώς και συγγνώμη για την τυχόν ταλαιπωρία που μπορεί να υποστούν στο μέλλον, αλλά για τις επιχειρήσεις μας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Με τιμή,
Το ΔΣ της ΠΕΟΟ, (Πανελλήνια Ένωση Οπτικών & Οπτομετρών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας μάς… «φόρεσε τα γυαλιά».

Το Υπουργείο Υγείας αιφνιδιαστικά και αυθαίρετα, χωρίς ένα πρότερο, έστω «για τα μάτια του κόσμου», διάλογο, ορίζει κριτήρια, ασκώντας κοινωνική πολιτική με «τα λεφτά των άλλων». Μας καλεί να αποτελέσουμε τον χρηματοδότη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ακολουθώντας ταυτόχρονα μία φιλοσοφία φορολογικής αφαίμαξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του πολύ-νομοσχεδίου η κυβέρνηση θα μας διανείμει ένα πλασματικό, άνευ αξίας νόμισμα, σε μορφή health-voucher, για να χορηγούμε γυαλιά στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., περνώντας έτσι σε μια κατοχική εποχή συναλλαγών.

Ακόμη και με μία πρόχειρη ανάγνωση, είναι φανερό ότι οι διατάξεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις και ανακρίβειες, χρίζουν δε νομικής τεκμηρίωσης και μεροληπτούν κατά πλεοναστικά υπέρ του Οργανισμού, ζημιώνοντας σε κάθε επίπεδο και κάθε δυνατό τρόπο τον κλάδο των Οπτικών- Οπτομετρών.

Υπενθυμίζουμε ότι, από τα ταμεία τα οποία συγχωνεύτηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν αφήσει από το 2011, μεγάλα ληξιπρόθεσμα ποσά, ύψους 2.5 εκ. ευρώ, προς τους συναδέλφους μας, για τα οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη ως καθολικός διάδοχος. Είναι εύλογο ότι δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε συνεργασία με προοπτική ζημίας (clawback, rebate- άρθρο 27, παρ. 2.) με έναν επανειλημμένα αφερέγγυο ασφαλιστικό φορέα. Επιπλέον, με φόρο-θηρικό χαρακτήρα γίνεται λόγος για μία πρόσθετη πιστοποίηση των οπτικών καταστημάτων που φέρουν ήδη πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα και παρέχουν πιστοποιημένες, μέσω της άδειας του Οπτικού- Οπτομέτρη, υπηρεσίες, Όπως είναι ευνόητο, πρόκειται για μία προσπάθεια που καταπατά θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα με σκοπό την υπέρ-είσπραξη με κάθε μορφή «φόρου» και την ταυτόχρονη προπαγάνδα χορήγησης κοινωνικών παροχών με χρήματα που δεν είναι δικά τους!!

Το ΔΣ του Συλλόγου μας σε πλήρη σύμπνοια με τις τοποθετήσεις των υπολοίπων Συλλόγων της χώρας τάσσεται υπέρ της μη εκτέλεσης συνταγών με voucher
.
Το ΔΣ του Σ.Ο.Ο.Ε (Σύλλογος Οπτικών-Οπτομετρών Ελλάδας)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Σ.Ο.Ο.Ν.ΔΩ).

Ρόδος 14 Ιουνίου 2018

Για μία φορά ακόμη η κυβέρνηση αποφάσισε, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους Συλλόγους που εκπροσωπούν τον κλάδο μας, να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής για την παροχή γυαλιών οράσεως στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Το Υπουργείο Υγείας συναλλάσσεται με τον εαυτό του, μιλάει μόνο μαζί του και κρίνει με κριτήρια που το ίδιο έχει δημιουργήσει. Με μια "επαναστατική" κίνηση, οι υπεύθυνοι του, αποφάσισαν να κάνουν κοινωνική πολιτική με "τα λεφτά των άλλων".

Εν μέσω συλλαλητηρίων και σφοδρών αντιδράσεων για σωρεία αντισυνταγματικών διατάξεων 
ψηφίζεται σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την τέταρτη αξιολόγηση.

Με το άρθρο 27 του πολυνομοσχεδίου η κυβέρνηση θα μας μοιράσει "ψευτοχαρτονομίματα" ,σε μορφή health-voucher ίσης αξίας με αυτά του γνωστού σε όλους επιτραπέζιου παιχνιδιού "Monopoly", για να χορηγούμε γυαλιά στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ , περνώντας έτσι σε μια νέα εποχή στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές!!!

Ποιός ο λόγος που ο ΕΟΠΥΥ δε δίνει τα voucher στον ασφαλισμένο ώστε να τα εξαργυρώνει ο ίδιος;

Γιατί το συνολικό ποσό των voucher να μην αντιστοιχεί με αυτό του κλειστού προϋπολογισμού;

Τι θα γίνει με τα εκτός προϋπολογισμού voucher ;

Είναι φανερό (και δε χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο επ’ αυτού) 
ότι οι όροι που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ παρουσιάζουν σοβαρότατα προβλήματα, έχουν ελλιπή νομική τεκμηρίωση, βρίθουν ανακριβειών και μεροληπτούν μονομερώς και υπερβολικά υπέρ του Οργανισμού.

Ως γνωστό δε, κάποια ταμεία έχουν αφήσει μεγάλα ληξιπρόθεσμα ποσά προς τους συναδέλφους μας, για τα οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος. Η διοικητική αδυναμία εκκαθάρισής τους (7 χρόνια μετά!!!), αποτελεί πρωτοφανές σκάνδαλο πολιτικής και διοικητικής αυθαιρεσίας.

Το βαρύ ιστορικό των άδικων και μονομερών ενεργειών αυτού του αποδεδειγμένα αφερέγγυου ασφαλιστικού φορέα, δε μας επιτρέπει να τον εμπιστευτούμε και να συναινέσουμε στην υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης ή πρότασης συνεργασίας.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας αφού συνεκτίμησε τις τοποθετήσεις των υπολοίπων Συλλόγων της χώρας ομόφωνα αποφάσισε ότι:

Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που οδηγούν το επάγγελμα μας στον πλήρη μαρασμό. Τα καταστήματα των μελών του Συλλόγου μας ΔΕΝ θα εκτελούν συνταγές με voucher.

Για το ΔΣ
Θωμάγγελος Μιχαλάκης - Πρόεδρος
Φώτης Φωτάρας - Γεν.Γραμματέας

Σημ.: 
Οι φωτογραφίες είναι από την τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΟΟ για το θέμα αυτό.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Ferre 1 Ferre 2 Ferre 3
Unionoptics 1 Unionptics 2 Unionoptics 3
jfull jfull 2 jfull 3
Slider 4-2 Slider 4-3 Slider 4-4